Serwis www.tatry.info.pl używa plików cookie
Korzystanie z witryny oznacza, że wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu (dysku) w zależności od konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej.

Moje konto

Dla zarejestrowanych użytkowników

Aktualny regulamin
obowiązuje od 07-05-2018r.

Regulamin korzystania z odpłatnego dostępu do treści (opisów szlaków turystycznych) prezentowanej w ramach Internetowego Przewodnika Tatrzańskiego Tatry.info.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z treści, które udostępniane są odpłatnie w ramach serwisu Internetowego Przewodnika Tatrzańskiego Tatry.info.pl. Niniejszy regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
  2. W dalszej części regulaminu użyte zostały terminy o następujących znaczeniach:
   • Portal - serwis Internetowego Przewodnika Tatrzańskiego Tatry.info.pl publikowany pod adresem www.tatry.info.pl.
   • Usługa płatna (Usługa) - dostęp do pełnych treści opisów szlaków turystycznych, publikowanych w zakładkach: Tatry Polskie (Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie) oraz Tatry Słowackie (Tatry Wysokie i Bielskie oraz Tatry Zachodnie).
   • Usługa bezpłatna:
    • dostęp do treści pozostałych stron informacyjnych,
    • dostęp do fragmentów opisów szlaków turystycznych, które publikowane są nieodpłatnie,
    • dostęp do treści prezentowanej w sekcji "Społeczność Tatrzańska",
    • udział w "Społeczności Tatrzańskiej" Portalu w charakterze aktywnego użytkownika (uregulowany odrębnym regulaminem).
   • Usługodawca - SKAMANDER Jerzy Matlak prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: 40-139 Katowice, ul. Nowowiejskiego 4B/32. Działalność wpisana do CEIDG RP (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) nadzorowanej przez ministra rozwoju, organ dokonujący wpisu do CEiDG: Urząd Miasta Katowice, nr NIP: 6341452947, nr REGON: 278342297. Adres e-mail: kontakt@tatry.info.pl.
   • Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu, która uzyskuje dostęp do usługi płatnej.
   • Panel administracyjny - część Portalu służąca do zarządzania usługami przez Użytkownika.
   • Konto - nazwa, pod którą udostępniana jest usługa Użytkownika. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi płatnej niezbędne jest, aby Użytkownik bezpłatnie zarejestrował Konto w Portalu podając login oraz hasło.
  3. Przed rejestracją Konta Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Rejestracja Konta jest możliwa po akceptacji regulaminu przez Użytkownika.
  4. Korzystanie z Portalu jest możliwe dla Użytkownika, który dysponuje następującym wyposażeniem:
   1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet, zaopatrzone w przeglądarkę internetowa (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome lub Opera), której wersja jest nie starsza niż z 2010 roku;
   2. aktywne konto e-mail.
   Przeglądanie panoram zdjęciowych wymaga zainstalowania oprogramowania Java.
  5. Usługodawca udostępnia bezpłatnie pełną treść wybranych stron z płatnej sekcji Portalu. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość upewnienia się, czy jego przeglądarka poprawnie wyświetla wszystkie elementy Portalu.
  6. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 2. Rejestracja nowego Konta
  1. Korzystający z usługi płatnej Portalu dokonuje rejestracji Konta przy pomocy dostępnego formularza.
  2. Podczas rejestracji Konta Użytkownik podaje login oraz hasło, które służyć będą do dostępu do usługi płatnej.
  3. Konto uruchamiane jest natychmiast po jego zarejestrowaniu.
  4. Usługa płatna udostępniana jest Użytkownikowi po wniesieniu określonej w cenniku opłaty i jest aktywna przez określony okres czasu wynikający z opłaty wniesionej zgodnie z cennikiem.
 3. Opłaty
  1. Użytkownik, który chce korzystać z usługi płatnej wnosi opłatę zgodnie z cennikiem. Cennik określa wysokość opłaty za dostęp czasowy do usługi płatnej oraz podaje okres, w którym świadczona będzie usługa. Cennik jest odrębnym dokumentem podawanym publicznie na stronach Portalu.
  2. Wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem skutkuje rozpoczęciem świadczenia usługi płatnej na rzecz Użytkownika w okresie, za który Użytkownik wniósł opłatę zgodnie z cennikiem.
  3. Po zakończeniu okresu, za który usługa była opłacona, usługa przestaje być świadczona. Konto Użytkownika nie zostaje usunięte po zakończeniu okresu świadczenia usług płatnych, ale korzystanie z płatnej usługi nie jest możliwe do czasu ponownego wniesienia opłaty za świadczenie tej usługi.
  4. Użytkownik może ponownie opłacić usługę za kolejny okres zgodnie z cennikiem - w takim przypadku usługa płatna będzie ponownie świadczona przez okres, za który Użytkownik wniósł opłatę zgodnie z cennikiem.
  5. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy przed dokonaniem wpłaty i podać swoje dane. Usługodawca wystawia fakturę w terminie 7 dni od daty otrzymania wpłaty od Użytkownika pod warunkiem otrzymania danych koniecznych do wystawienia faktury.
  6. Użytkownik w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Usługodawcą może odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny składając Usługodawcy stosowne oświadczenie. W takim przypadku, w związku z odstąpieniem od umowy, ewentualna wpłata dokonana przez Użytkownika na poczet usługi podlega zwrotowi.
  7. Umowa o świadczenie usług udostępnianych na rzecz Użytkownika może być w każdym czasie rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, bądź w innym terminie na mocy porozumienia stron, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Umowa o świadczenia usługi płatnej zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki Użytkownik opłacił usługę.
 4. Korzystanie z usług przez Użytkownika
  1. Płatna usługa polega na uzyskaniu dostępu do pełnej treści stron z opisami szlaków, które prezentowane są w sekcjach "Tatry Polskie" (Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie) oraz "Tatry Słowackie" (Tatry Wysokie i Bielskie oraz Tatry Zachodnie).
  2. Użytkownik uzyskuje dostęp do płatnej usługi po zalogowaniu się na swoje Konto.
  3. Warunkiem uzyskania dostępu do płatnej usługi jest posiadanie opłaconego Konta. Konto Użytkownika jest opłacone, gdy wniósł on opłatę za wskazany w cenniku okres i okres ten nie upłynął.
  4. Jeżeli Użytkownik nie zalogował się lub zalogował się, ale jego Konto nie jest opłacone, pełna treść nie jest prezentowana, a Użytkownikowi wyświetlany jest stosowny komunikat.
  5. Jeżeli Użytkownik zalogował się, a jego Konto jest opłacone, w płatnych sekcjach Portalu wyświetlana jest pełna treść.
  6. Konto przestaje być opłacone z upływem okresu, za który Użytkownik wniósł opłatę zgodnie z cennikiem. Usługa płatna przestaje być świadczona z upływem ostatniego dnia tego okresu.
  7. Użytkownik, którego Konto nie jest opłacone, może korzystać wyłącznie z bezpłatnych sekcji Portalu (usługa bezpłatna).
 5. Zobowiązania
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi płatnej przez okres, za który Użytkownik dokonał opłaty zgodnie z cennikiem.
  2. Użytkownik dokonując wpłaty powinien w tytule płatności podać nazwę swojego Konta w Portalu (login) celem prawidłowej identyfikacji płatności. Zarejestrowanie poprawnie wykonanej wpłaty i uruchomienie płatnej usługi na rzecz Użytkownika nastąpi w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od daty otrzymania płatności przez Usługodawcę.
  3. Usługodawca świadczy usługi 24 godziny na dobę z wyjątkiem przerw technicznych.
  4. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi płatnej (przy czym za dzień przerwy przyjmuje się dzień, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu usługi dłuższa niż 6 godzin), Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej obliczonej zgodnie ze wzorem: Dp/Du*Op przemnożonej przez 10% (10 procent), gdzie Dp oznacza ilość dni przerwy, Du oznacza ilość dni, w których Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługę na podstawie wniesionej opłaty przez Użytkownika, a Op oznacza kwotę wniesionej opłaty.
  5. Niezależnie od kary umownej, za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi płatnej, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu opłaty zgodnie ze wzorem: Dp/Du*Op, gdzie Dp oznacza ilość dni przerwy, Du oznacza ilość dni, w których Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługę na podstawie wniesionej opłaty przez Użytkownika, a Op oznacza kwotę wniesionej opłaty.
  6. W przypadku, gdy usługa płatna nie działa z winy Usługodawcy nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 7 dni, Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  7. Rozliczenie zwrotu opłaty oraz kary umownej z tytułu przerw w świadczeniu usługi płatnej może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu okresu, za który użytkownik opłacił usługę lub po rozwiązaniu umowy.
  8. Użytkownik może użytkować treść Portalu wyłącznie dla celów prywatnych za pomocą przeglądarki internetowej. Usługodawca nie zezwala Użytkownikowi na kopiowanie ani rozpowszechnianie treści Portalu w jakiejkolwiek części.
  9. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępnienia swojego loginu oraz hasła osobom trzecim. W przypadku udostępnienia loginu i hasła osobie, która nie jest stroną umowy, Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika oraz rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
  10. Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika, które nie jest opłacone, bez podania przyczyny po uprzedzeniu Użytkownika drogą e-mailową na co najmniej 14 dni przed planowanym usunięciem Konta.
 6. Reklamacje
  1. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien opisać zaistniały problem, przesyłając do Usługodawcy wiadomość e-mail, z podaniem nazwy Konta Użytkownika w Portalu.
  2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, udzielając odpowiedzi na adres mailowy Użytkownika.
 7. Dane osobowe
  1. Użytkownik rejestrując Konto i/lub kontaktując się mailowo z Usługodawcą przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe (w adresie Użytkownika email mogą znaleźć się imię i nazwisko Użytkownika). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polegający na wykonaniu umowy o świadczenie usług w postaci udostępnienia Użytkownikowi odpłatnej części Portalu i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia takiej umowy o świadczenie usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podawanych przez Użytkownika w celu zamieszczenia treści/postu na Portalu jest zgoda Użytkownika.
  2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Usługodawcę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub wykonania umowy o świadczenie usług.
  3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub rejestracji Konta na Portalu i/lub zamieszczenia treści/postu na Portalu. Dane osobowe udostępnione Usługodawcy nie będą przekazywane podmiotom trzecim, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
  4. Usługodawca informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Usługodawca niniejszym informuje, że w celu rejestracji Konta w Portalu nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
  7. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Portalu w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści brzmienia niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad świadczenia usług na Portalu). O zmianie regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników drogą e-mailową. Zmiana regulaminu skutkuje w stosunku do istniejących Użytkowników po 14 dniach od daty wysłania komunikatu o zmianie regulaminu, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Jeżeli Użytkownik opłacił usługę, do czasu zakończenia bieżącego okresu świadczenia usługi obowiązuje go regulamin obowiązujący w dniu dokonanej przez niego ostatniej wpłaty.
  2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Usługodawca informuje, że do umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu nie ma zastosowania Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), zgodnie z postanowieniami art. 3. ust. 1, pkt 10 tej ustawy, tj. do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument (w rozumieniu przepisów art. 22 (1) Kodeksu cywilnego) zobowiązany jest do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  4. Spory wynikłe z umowy zawartej w oparciu o niniejszy regulamin rozstrzygane będą przez sądy polskie.