Serwis www.tatry.info.pl używa plików cookie
Korzystanie z witryny oznacza, że wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu (dysku) w zależności od konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej.

Forum - Komentarze do szlaków

Aktualny regulamin
obowiązuje od 15-05-2018r.

Regulamin zamieszczania informacji w sekcjach: "Forum", "Komentarze do szlaków" i "Księga gości" Internetowego Przewodnika Tatrzańskiego Tatry.info.pl.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania informacji w sekcji "Forum", "Komentarze do szlaków", "Księga gości", które prezentowane są w ramach serwisu Internetowego Przewodnika Tatrzańskiego Tatry.info.pl. Niniejszy regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
  2. W dalszej części regulaminu użyte zostały terminy o następujących znaczeniach:
   • Portal – serwis Internetowego Przewodnika Tatrzańskiego Tatry.info.pl.
   • Usługa - możliwość publikowania własnych Postów przez Użytkownika. Usługa dostępna jest nieodpłatnie.
   • Post – wpis obejmujący treść wprowadzoną przez Użytkownika, która publikowana jest na stronach Portalu w sekcji "Forum", "Komentarze do szlaków" bądź "Księga gości". Użytkownik dokonuje wpisu za pośrednictwem specjalnego formularza.
   • Usługodawca - SKAMANDER Jerzy Matlak, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: 40-139 Katowice, ul. Nowowiejskiego 4B/32. Działalność wpisana do CEIDG RP (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) nadzorowanej przez ministra rozwoju, organ dokonujący wpisu do CEiDG: Urząd Miasta Katowice, nr NIP: 6341452947, nr REGON: 278342297. Adres e-mail: kontakt@tatry.info.pl.
   • Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu, która publikuje Post na stronach Portalu.
  3. Przed wysłaniem Postu Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Wysłanie Postu możliwe jest po akceptacji regulaminu przez Użytkownika.
  4. Korzystanie z Portalu jest możliwe dla Użytkownika, który dysponuje następującym wyposażeniem:
   1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet, zaopatrzone w przeglądarkę internetowa (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome lub Opera), której wersja jest nie starsza niż z 2010 roku;
   2. aktywne konto e-mail.
  5. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), a także wykorzystywania strony serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 2. Publikowanie treści
  1. Wraz z wypełnieniem formularza zamieszczenia Postu Użytkownik wyraża zgodę na publikację zamieszczonych treści obejmujących wszystkie dane wpisane w formularzu. Nie będą publikowane dane, które w formularzu oznaczone zostały przez Usługodawcę jako wyłączone z publikacji.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania wyłącznie prawdziwych informacji. Użytkownik zobowiązuje się również do zamieszczania wyłącznie informacji tematycznie związanych z tematyką Portalu. W przypadku zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą lub niezwiązanych tematycznie z tematyką Portalu Usługodawca może usunąć Post z Portalu.
  3. Odpowiedzialność za zamieszczone przez Użytkownika treści spoczywa wyłącznie po jego stronie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone i opublikowane przez Użytkownika. Usługa świadczona na rzecz Użytkownika nie może być wykorzystywana do celów sprzecznych z prawem, ani do naruszania prywatności osób trzecich. Nie jest dozwolona publikacja treści erotycznych czy pornograficznych.
  4. Użytkownikowi nie wolno bez odrębnej zgody Usługodawcy publikować informacji o charakterze komercyjnym (zmierzających do zaoferowania świadczenia usług bądź sprzedaży towarów), reklamowym czy promocyjnym. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Usługodawca może usunąć Post z Portalu.
  5. Użytkownikowi nie wolno publikować treści, które godzą w dobre imię Usługodawcy lub innych użytkowników Portalu. W przypadku naruszenia tego postanowienia Usługodawca może usunąć Post z Portalu.
  6. Opublikowanie Postu wymaga przed opublikowaniem zatwierdzenia przez moderatora Portalu. Do czasu zatwierdzenia przez moderatora Post nie jest publikowany.
  7. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do treści wchodzących w skład Postu. Użytkownik oświadcza, że publikacja tej treści nie narusza praw osób trzecich.
  8. Użytkownik poprzez wysłanie Postu udziela Usługodawcy nieodpłatnej niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie zamieszczonych treści (w szczególności w sieci Internet).
  9. Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie czy inna gratyfikacja z tytułu publikacji treści w ramach Postu na żadnych z pól eksploatacji wymienionych w pkt 8 powyżej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że razem z publikacją jego treści Usługodawca może publikować inne treści, w tym reklamy, służące działalności zarobkowej. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie.
  10. Usługodawca ma prawo usunąć Post Użytkownika z Portalu bez podania przyczyny.
  11. Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę, które podane zostały w ramach Postu.
  12. Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody, aby podane przez Użytkownika w ramach Postu dane, w tym jego dane osobowe, zostały opublikowane na stronach portalu, który dostępny jest publicznie w sieci Internet.
  13. Wysłanie Postu przez Użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgód, o których mowa w pkt 11 oraz 12.
 3. Reklamacje
  1. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien opisać zaistniały problem, przesyłając do Usługodawcy wiadomość e-mail, z podaniem nazwy konta Użytkownika w Portalu.
  2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, udzielając odpowiedzi na adres mailowy Użytkownika.
 4. Dane osobowe
  1. Użytkownik podaje Usługodawcy swoje dane osobowe w ramach Postu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podawanych przez Użytkownika w celu zamieszczenia postu na Portalu jest zgoda Użytkownika.
  2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Usługodawcę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla celu publikacji Postu na Portalu.
  3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb zamieszczenia Postu na Portalu. Dane osobowe udostępnione Usługodawcy nie będą przekazywane podmiotom trzecim, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
  4. Usługodawca informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Usługodawca niniejszym informuje, że w celu realizacji Usługi nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
  7. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Portalu w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści brzmienia niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad świadczenia usług na Portalu). O zmianie regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie Portalu, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Usługodawca informuje, że do umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu nie ma zastosowania Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), zgodnie z postanowieniami art. 3. ust. 1, pkt 10 tej ustawy tj. do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument (w rozumieniu przepisów art. 22 (1) Kodeksu cywilnego) zobowiązany jest do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  4. Spory wynikłe z tytułu świadczonej usługi rozstrzygane będą przez sądy polskie.