Serwis www.tatry.info.pl używa plików cookie
Korzystanie z witryny oznacza, że wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu (dysku) w zależności od konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej.

Forum

Archiwum regulaminów

Nieaktualny regulamin - obowiązywał do 14-05-2018r.

Regulamin zamieszczania informacji w sekcjach: "Forum", "Komentarze do szlaków" i "Księga gości" Internetowego Przewodnika Tatrzańskiego Tatry.info.pl.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania informacji w sekcji "Forum", "Komentarze do szlaków", "Księga gości", które prezentowane są w ramach serwisu Internetowego Przewodnika Tatrzańskiego Tatry.info.pl.
  2. W dalszej części regulaminu użyte zostały terminy o następujących znaczeniach:
   • Portal – serwis Internetowego Przewodnika Tatrzańskiego Tatry.info.pl.
   • Usługa - możliwość publikowania własnych Postów przez Użytkownika. Usługa dostępna jest nieodpłatnie.
   • Post – wpis obejmujący treść wprowadzoną przez Użytkownika, która publikowana jest na stronach Portalu w sekcji "Forum", "Komentarze do szlaków" bądź "Księga gości". Użytkownik dokonuje wpisu za pośrednictwem specjalnego formularza.
   • Usługodawca - SKAMANDER Jerzy Matlak, z siedzibą 40-139 Katowice, ul. Nowowiejskiego 4B/32. Działalność wpisana do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), nr NIP: 6341452947, nr REGON: 278342297. Adres e-mail: kontakt@tatry.info.pl.
   • Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu, która publikuje Post na stronach Portalu.
  3. Przed wysłaniem Postu Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Wysłanie Postu możliwe jest po akceptacji regulaminu przez Użytkownika.
  4. Korzystanie z Portalu jest możliwe dla Użytkownika, który dysponuje następującym wyposażeniem:
   1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet, zaopatrzone w przeglądarkę internetowa (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome lub Opera), której wersja jest nie starsza niż z 2010 roku;
   2. aktywne konto e-mail.
  5. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 2. Publikowanie treści
  1. Wraz z wypełnieniem formularza zamieszczenia Postu Użytkownik wyraża zgodę na publikację zamieszczonych treści obejmujących wszystkie dane wpisane w formularzu. Nie będą publikowane dane, które w formularzu oznaczone zostały przez Usługodawcę jako wyłączone z publikacji.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania wyłącznie prawdziwych informacji. Użytkownik zobowiązuje się również do zamieszczania wyłącznie informacji tematycznie związanych z tematyką Portalu. W przypadku zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą lub niezwiązanych tematycznie z tematyką Portalu Usługodawca może usunąć Post z Portalu.
  3. Odpowiedzialność za zamieszczone przez Użytkownika treści spoczywa wyłącznie po jego stronie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone i opublikowane przez Użytkownika. Usługa świadczona na rzecz Użytkownika nie może być wykorzystywana do celów sprzecznych z prawem, ani do naruszania prywatności osób trzecich. Nie jest dozwolona publikacja treści erotycznych czy pornograficznych.
  4. Użytkownikowi nie wolno bez odrębnej zgody Usługodawcy publikować informacji o charakterze komercyjnym (zmierzających do zaoferowania świadczenia usług bądź sprzedaży towarów), reklamowym czy promocyjnym. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Usługodawca może usunąć Post z Portalu.
  5. Użytkownikowi nie wolno publikować treści, które godzą w dobre imię Usługodawcy lub innych użytkowników Portalu. W przypadku naruszenia tego postanowienia Usługodawca może usunąć Post z Portalu.
  6. Opublikowanie Postu wymaga przed opublikowaniem zatwierdzenia przez moderatora Portalu. Do czasu zatwierdzenia przez moderatora Post nie jest publikowany.
  7. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do treści wchodzących w skład Postu. Użytkownik oświadcza, że publikacja tej treści nie narusza praw osób trzecich.
  8. Użytkownik poprzez wysłanie Postu udziela Usługodawcy nieodpłatnej niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie zamieszczonych treści (w szczególności w sieci Internet).
  9. Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie czy inna gratyfikacja z tytułu publikacji treści w ramach Postu na żadnych z pól eksploatacji wymienionych w pkt 8 powyżej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że razem z publikacją jego treści Usługodawca może publikować inne treści, w tym reklamy, służące działalności zarobkowej. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie.
  10. Usługodawca ma prawo usunąć Post Użytkownika z Portalu bez podania przyczyny.
  11. Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę, które podane zostały w ramach Postu. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczona przez Usługodawcę Usługa. Każdy z Użytkowników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  12. Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody, aby podane przez Użytkownika w ramach Postu dane, w tym jego dane osobowe, zostały opublikowane na stronach portalu, który dostępny jest publicznie w sieci Internet.
  13. Wysłanie Postu przez Użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgód, o których mowa w pkt 11 oraz 12.
 3. Reklamacje
  1. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien opisać zaistniały problem, przesyłając do Usługodawcy wiadomość e-mail, z podaniem nazwy konta Użytkownika w Portalu.
  2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, udzielając odpowiedzi na adres mailowy Użytkownika.