Serwis www.tatry.info.pl używa plików cookie
Korzystanie z witryny oznacza, że wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu (dysku) w zależności od konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej.

Społeczność tatrzańska

Dla zarejestrowanych użytkowników

Aktualny regulamin
obowiązuje od 07-05-2018r.

Regulamin korzystania z usług w ramach serwisu Społeczności Internetowego Przewodnika Tatrzańskiego Tatry.info.pl.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych w ramach serwisu Społeczności Internetowego Przewodnika Tatrzańskiego Tatry.info.pl. Niniejszy regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
  2. W dalszej części regulaminu użyte zostały terminy o następujących znaczeniach:
   • Portal – serwis Internetowego Przewodnika Tatrzańskiego Tatry.info.pl.
   • Usługa - możliwość publikowania swojej strony, galerii zdjęć, artykułów, a także komunikacji z innymi użytkownikami za pośrednictwem Portalu.
   • Usługodawca - SKAMANDER Jerzy Matlak prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: 40-139 Katowice, ul. Nowowiejskiego 4B/32. Działalność wpisana do CEIDG RP (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) nadzorowanej przez ministra rozwoju, organ dokonujący wpisu do CEiDG: Urząd Miasta Katowice, nr NIP: 6341452947, nr REGON: 278342297. Adres e-mail: kontakt@tatry.info.pl.
   • Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu, która założyła Konto na stronach Portalu.
   • Panel administracyjny - część portalu służąca do zarządzania usługami przez Użytkownika, obejmująca wprowadzanie i aktualizację danych w postaci tekstowej oraz zdjęć.
   • Konto - nazwa, pod którą udostępniana jest usługa Użytkownika.
  3. Przed rejestracją Konta Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Rejestracja Konta jest możliwa po akceptacji regulaminu przez Użytkownika.
  4. Korzystanie z Portalu jest możliwe dla Użytkownika, który dysponuje następującym wyposażeniem:
   1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet, zaopatrzone w przeglądarkę internetowa (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome lub Opera), której wersja jest nie starsza niż z 2010 roku;
   2. aktywne konto e-mail.
  5. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), a także wykorzystywania strony serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 2. Rejestracja nowego Konta
  1. Korzystający z usługi portalu dokonuje rejestracji Konta przy pomocy dostępnego formularza.
  2. Usługa uruchamiana jest natychmiast po zarejestrowaniu Konta i dostępna jest nieodpłatnie.
  3. Podczas rejestracji Konta Użytkownik podaje login oraz hasło, które służyć będą do dostępu do panelu administracyjnego.
  4. Użytkownik podczas rejestracji Konta proszony jest o wyrażenie zgody, aby podane przez Użytkownika poprzez panel administracyjny dane, w tym jego dane osobowe, zostały opublikowane na stronach portalu, który dostępny jest publicznie w sieci Internet.
  5. Rejestracja Konta przez Użytkownika jest możliwa po wyrażeniu zgody, o której mowa w pkt 4.
 3. Korzystanie z usług przez Użytkownika
  1. W ramach Portalu Użytkownik ma możliwość:
   • zamieszczenia i publikacji swojej strony,
   • zamieszczenia i publikacji galerii zdjęć,
   • zamieszczenia i publikacji artykułów,
   • komunikacji z innymi użytkownikami Portalu.
   Wszystkie czynności Użytkownik przeprowadza za pośrednictwem panelu administracyjnego.
  2. Użytkownik w celu dokonania zmiany wprowadzonych danych podaje login oraz hasło. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego wykorzystania loginu lub hasła przez osoby trzecie, o ile stało się to z przyczyn za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Wprowadzone przez Użytkownika informacje są publikowane na stronach Portalu, Użytkownik nie uzyskuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, ani innych korzyści od Usługodawcy. Użytkownik za pośrednictwem panelu administracyjnego samodzielnie decyduje o publikacji bądź wycofaniu z publikacji wprowadzonych przez siebie materiałów.
  4. Wprowadzenie zmian w obrębie swoich danych, swojej strony, galerii zdjęć czy artykułu wymaga przed opublikowaniem zatwierdzenia przez moderatora Portalu. Do czasu zatwierdzenia przez moderatora strona, galeria czy artykuł nie jest publikowana lub publikowana jest ich poprzednia wersja.
  5. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Portalu zdjęć wizerunku osób trzecich, bez zgody tych osób. Użytkownik zezwala na publikację swojego wizerunku, który zamieścił poprzez panel administracyjny.
  6. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do wszystkich zamieszczanych materiałów publikowanych na swojej stronie, w obrębie galerii zdjęć oraz artykułów. Użytkownik oświadcza, że publikacja tych materiałów nie narusza praw osób trzecich.
  7. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów (zdjęć, ilustracji, tekstu, itp.) za pośrednictwem panelu administracyjnego udziela Usługodawcy nieodpłatnej niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych materiałów (w szczególności w sieci Internet).
  8. Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie czy inna gratyfikacja z tytułu publikacji materiałów na żadnych z pól eksploatacji wymienionych w pkt. 7 powyżej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że razem z publikacją jego materiałów Usługodawca może publikować inne treści, w tym reklamy, służące działalności zarobkowej. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji (a także wstrzymania publikacji) treści wprowadzonej przez Użytkownika w części lub całości bez podania przyczyny.
  10. Umowa o świadczenie usług udostępnianych na rzecz Użytkownika może być w każdym czasie rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, bądź w innym terminie na mocy porozumienia stron.
 4. Zobowiązania
  1. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania wyłącznie prawdziwych informacji. Użytkownik zobowiązuje się również do zamieszczania wyłącznie informacji tematycznie związanych z tematyką Portalu. W przypadku zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą lub niezwiązanych tematycznie z tematyką Portalu Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi.
  2. Odpowiedzialność za zamieszczone przez Użytkownika treści spoczywa wyłącznie po jego stronie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone i opublikowane przez Użytkownika. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem, ani do naruszania prywatności osób trzecich. Nie jest dozwolona publikacja treści erotycznych czy pornograficznych.
  3. Użytkownikowi nie wolno bez odrębnej zgody Usługodawcy publikować informacji o charakterze komercyjnym (zmierzających do zaoferowania świadczenia usług bądź sprzedaży towarów), reklamowym czy promocyjnym. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika wraz z jego wszystkimi danymi.
  4. Użytkownikowi zabrania się rozsyłania spamu (niezamówionej informacji handlowej) do innych Użytkowników Portalu.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści korespondencji wysyłane przez Użytkowników Portalu. Użytkownik zobowiązuje się do niewysyłania wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich.
  6. Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika bez podania przyczyny.
 5. Reklamacje
  1. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien opisać zaistniały problem, przesyłając do Usługodawcy wiadomość e-mail, z podaniem nazwy Konta Użytkownika w Portalu.
  2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, udzielając odpowiedzi na adres mailowy Użytkownika.
 6. Dane osobowe
  1. Użytkownik rejestrując Konto i/lub kontaktując się mailowo z Usługodawcą przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe (w adresie Użytkownika email mogą znaleźć się imię i nazwisko Użytkownika). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polegający na wykonaniu umowy o świadczenie usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podawanych przez Użytkownika w celu zamieszczenia treści na Portalu jest zgoda Użytkownika.
  2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Usługodawcę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub wykonania umowy o świadczenie usług.
  3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub rejestracji Konta na Portalu i/lub zamieszczenia treści na Portalu. Dane osobowe udostępnione Usługodawcy nie będą przekazywane podmiotom trzecim, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
  4. Usługodawca informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Usługodawca niniejszym informuje, że w celu rejestracji Konta w Portalu nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
  7. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Portalu w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści brzmienia niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad świadczenia usług na Portalu). O zmianie regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników drogą e-mailową. Zmiana regulaminu skutkuje w stosunku do istniejących Użytkowników po 14 dniach od daty wysłania komunikatu o zmianie regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu Użytkownik może zrezygnować z dalszego korzystania z usług Portalu.
  2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Usługodawca informuje, że do umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu nie ma zastosowania Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), zgodnie z postanowieniami art. 3. ust. 1, pkt 10 tej ustawy tj. do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument (w rozumieniu przepisów art. 22 (1) Kodeksu cywilnego) zobowiązany jest do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  4. Spory wynikłe z tytułu świadczonej usługi rozstrzygane będą przez sądy polskie.